História

Zubné patrí podľa písomnej zmienky k jednej z najstarších obcí v regióne. Je to tzv. donačná listina z roku 1317, v ktorej vtedajší kráľ Karol Róbert daroval početné majetky šľachticovi Filipovi Drugethovi. Medzi mnohými mnohými dedinami bola aj obec Zubné. Z obsahu listiny vyplýva, že Zubné existovalo už pred rokom 1317. Nezvyčajný názov pravdepodobne je odvodený od chotárneho názvu Zubné pole a v skrátenej podobe sa stal základom názvu pre dedinu.

Založenie dediny možno predpokladať pred 14. storočím podľa zákupného nemeckého resp. valašského práva. V 15. storočí však do čiastočne spustnutej dediny sa mohli usadiť valasi so šoltýsom. Od 14. do 17. storočia patrila obec rodine Drugethovcov. V roku 1567 boli valašské domácnosti zdanené daňou kráľovi od 8,5 porty. Osídlenie malo v roku 1600 obývaných 19 poddanských domov a 1-2 domy šoltýsov. V poslednej tretine 16. storočia zdaňovanie valašských domácností klesalo.

V roku 1610 valachov aj želiarov zdanili spolu od 3,25 porty ale v roku 1635 len od necelej jednej porty. Začiatkom 17. storočia bolo Zubné stredne veľkou dedinou s rusínskym obyvateľstvom. Okolo roku 1623 hospodárili v Zubnom 2 šoltýšske domácnosti, býval tam pravoslávny farár, do 20 valašských a 3 želiarske domácnosti. Na prelom 17. a 18. storočia bolo Zubné už len malou dedinou. V roku 1720 v ňom žilo už len 9 poddanských domácností. No v rokoch 1828 zaznamenávame už 69 domov a 525 obyvateľov. V súčastnosti má obec 350 obyvateľov.