Voľby do NR SR

 18.10.2019

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou, a to:

- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb

   (t. j. najneskôr 10. 1 .2020)

- elektronicky (emailom na adresu obec.zubne@stonline.sk  

   najneskôr do 10. 1. 2020)

     Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

     Vzor žiadosti je zverejnený na stráne www.minv.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 >