Oznámenie o plánovanom výrube drevín

 13.03.2024

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Haniska 106, 04457, Haniska Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav IČO : 46008471 DIČ : 2023178663 IČ DPH : SK2023178663 Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického . V Košiciach dňa 13.03.2024 Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333

    Zoznam článkov:

    1 2 >