Oznámenie o začatí konania- súhlas na výrub drevín

 24.11.2023

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/ Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Zubné.

Žiadateľ: Súkromná osoba

Predmet žiadosti: Výrub 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku žiadateľky parc.č. KNC 363 k.ú Zubné.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní..


Zoznam článkov:

1 2 >